Vedtægter

Vedtægter for Skanderborg Floorball

(Sidst ændret på ordinær generalforsamling d. 24. maj 2023)


§1 Navn & hjemsted

Stk. 1. Vedtægter for foreningen Skanderborg Floorball. Foreningen er stiftet den 19. maj 2021.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Skanderborg Kommune


§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at spille floorball og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til sporten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Yderligere ser foreningen det som sit ansvar at bidrage med en mulighed for børn og unge så de kan opleve værdien og glæden ved bevægelse i fælleskab.


§3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Foreningen skal være medlem af Floorball Danmark (under DIF)


§4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål. Antallet af medlemmer skal dog være tilpasset omfanget af trænings- og kamptider, som foreningen bliver tildelt.

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til foreningens kasserer. Der kan ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingent.

Stk. 4. Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme foreningens vedtægter, reglement samt andre instrukser givet af bestyrelsen, herunder regler omkring fair play. Beslutning om eksklusion træffes af et flertal i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan anke beslutningen til den førstkommende generalforsamling. Anken skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger efter eksklusionen. På først kommende generalforsamling har et ekskluderet medlem i ankesagen tale- men ikke stemmeret. Generalforsamlingen kan stadfæste eksklusionen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 5 Det er tilladt for medlemmerne i Skanderborg Floorball Killerbees at være medlemmer af andre foreninger, som Skanderborg Floorball Killerbees har et strategisk samarbejde med.


§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Stk. 3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens/formandens beretning

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleant(er).

9. Valg af 1 revisor og én revisorsuppleant.

10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

11. Eventuel

Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle der har betalt kontingent.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat som kan læses på klubbens hjemmeside

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal, dog jf. § 9, stk.1 5.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmer skriftlig stiller krav herom. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel.


§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 4 og maks 6 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år med 2 på lige år og 2 eller 3 på ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer

Stk. 3. Formand og kasserer må ikke være samme person.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne er tilstede eller 2 medlemmer plus formanden.

Stk. 7. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Stk. 2. Regnskabsåret er 1. april – 31. marts.

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldtkasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 5. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogenpersonlig hæftelse.


§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.


§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget.


§ 10 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med 3⁄4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende almennyttige formål: Indkøb af nyt floorballudstyr til skoler og institutioner i Skanderborg Kommune.